اللجان


​Committees


  • SCQM: Supreme Committee for Quality Management
  • SPC: Strategic Planning Control Committee
  • CDC: Curriculum Development Committee
  • QAC: Quality Assurance Committee
  • PAC: Program Accreditation Committee